TUTOR

Tutor พี่ช้าง

วิชา Maths (คณิตศาสตร์)

Tutor ครูพี่แนน

วิชา ภาษาอังกฤษ

Tutor พี่เอ๋

วิชา คณิตศาสตร์

อาจารย์ พี่กอล์ฟ

วิชา Maths ( คณิตศาสตร์)

Tutor อาจารย์ชัย

วิชา SOCIETY (สังคม)

Tutor ครูพี่ทาม์ย

วิชา GAT เชื่อมโยง

Tutor อาจารย์บิ๊ก

วิชา เคมี

Tutor พี่โหน่ง

วิชา ฟิสิกส์

Tutor พี่วิเวียน

วิชา ชีววิทยา