โครงการสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย นครราชสีมา

สถานที่ เทอมินอล 21

วัน พุธที่ 29 ส.ค. 61 – พฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61

 

 

พุธที่ 29 ส.ค. 61 08.00-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-10.30 น. สังคม
11.00-13.00 น. ภาษาอังกฤษ
14.00-16.00 น. ภาษาไทย
พฤหัสบดีที่  30 ส.ค.61 08.00-10.00 น. คณิตศาสตร์
10.30-12.30 น. GAT เชื่อมโยง
13.30-15.30 น. เคมี

สอบถาม